Strona g??wna  

   O firmie
   Produkty
   Oferta
   Referencje
   Kontakt

 

Oczyszczalnie Nebraska

Nebraska I Nebraska II

Nebraska III

Nebraska IV
1.  OGÓLNA INFORMACJA O SYSTEMIE
2.  PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA
3.  OPIS TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNY
      3.1 OPIS TECHNICZNY OCZYSZCZALNI
      3.2 ZASADA DZIAŁANIA
      3.3 DANE TECHNICZNE
      3.3.1 MODEL M-2
      3.3.2 MODEL M-4
      3.3.3 MODEL M-7
      3.3.4 OSADNIK WSTĘPNY
4.  ZASADY TRANSPORTU
5.  WARUNKI MONTAŻU I EKSPLOATACJI
      5.1 LOKALIZACJA
      5.2 WARUNKI MONTAŻU
      5.3 WYTYCZNE MONTAŻU
      5.4 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
      5.5 EKSPLOATACJA
6.  6.  GWARANCJE
7.  CHARAKTERYSTYKI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NEBRASKA

 
1.  OGÓLNA INFORMACJA O SYSTEMIE

Oczyszczalnia ścieków typu NEBRASKA jest produkowana przez SUMAX Sp. z o.o..
 
Dziesięcioletnie doświadczenie firmy w doskonaleniu systemu oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych zaowocowało w postaci konstrukcji, o zaletach której decydują: bardzo wysoka efektywność, łatwy montaż, prosta, nie wymagająca wykwalifikowanej kadry obsługa oraz przystępna cena.
 
Intencją producenta było rozwiązanie problemów związanych z odprowadzeniem ścieków z jednostek nie objętych systemem sieci kanalizacji sanitarnej, dla których wywóz kilku m3/dobę nieczystości stanowi poważną uciążliwość i pociąga za sobą dodatkowy koszt.
 
Lekka, a zarazem wytrzymała plastikowa konstrukcja wykonana na bazie włókna szklanego daje gwarancję doskonałej szczelności, jest bardzo prosta w montażu i nie stwarza problemów w dalszej eksploatacji.
 
Oczyszczalnia NEBRASKA posiada APROBATĘ TECHNICZNĄ nr AT/97-08-0012 wydaną przez INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA w Warszawie.
 
 
2.  PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Oczyszczalnie ścieków typoszeregu NEBRASKA przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych, pochodzących z obiektów nie objętych systemem sieci kanalizacji sanitarnej.
 
System NEBRASKA produkowany w trzech modelach stanowi idealne rozwiązanie dla:
 
- budynków mieszkalnych,
- wiejskich szkół,
- ośrodków zdrowia,
- lecznic,
- punktów gastronomicznych,
- ośrodków kempingowych
 
oraz wielu innych, dla których zastosowanie indywidualnej oczyszczalni jest jedynym rozwiązaniem gospodarki ściekowej.
 
Głównymi zaletami systemu NEBRASKA są:
 
- bardzo wysoka efektywność,
- łatwy montaż,
- prosta, nie wymagająca wykwalifikowanej kadry obsługa
- przystępna cena.
 
 
3.  OPIS TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNY

3.1  OPIS TECHNICZNY OCZYSZCZALNI
 
Oczyszczalnia ścieków typu NEBRASKA składa się ze zbiornika w kształcie stożka wykonanego z włókna szklanego i żywicy poliestrowej stanowiącego obudowę zewnętrzną. Wewnątrz obudowy znajduje się drugi zbiornik bez dna o mniejszej średnicy, zwężający się ku dołowi. Wzajemny układ obydwu zbiorników nieruchomych względem siebie powoduje powstanie dwóch komór. Pierwsza z nich, znajdująca się w środku zbiornika wewnętrznego to komora napowietrzania. Druga, zawarta w przestrzeni pomiędzy zbiornikami to strefa klarowania cieczy działająca jako osadnik wtórny.
W środku komory napowietrzania umieszczona jest rura zasysająca o średnicy 20 cm zawieszona w odległości 10cm nad dnem zbiornika. Powietrze tłoczone odpowiednim przewodem PE o średnicy 2,5 cm uwalniane jest przy końcu rury zasysającej poprzez dyfuzor w kształcie dysku.
Powietrze doprowadzone jest do oczyszczalni przy pomocy kompresora umieszczonego bezpośrednio przy reaktorze w ochronnej obudowie.
Kształt komory napowietrzania oraz rury zasysającej zapewnia mieszanie się oczyszczanych ścieków z powietrzem.
Montaż oczyszczalni odbywa się w sposób opisany w Instrukcji montażu i eksploatacji. Może on być wykonany przez firmę SUMAX lub we własnym zakresie przez inwestora pod nadzorem inspektora budowlanego.
 
3.2 ZASADA DZIAŁANIA
 
Praca oczyszczalni NEBRASKA oparta jest na technologii osadu czynnego, niskoobciążonego, polegającego na oczyszczaniu ścieków poprzez bakterie tlenowe i mikroorganizmy, przy równoczesnym intensywnym napowietrzaniu ścieków.
W komorze napowietrzania unoszące się ku górze pęcherzyki powietrza powodują analogiczny przepływ cieczy znajdującej się w rurze, a tym samym porywanie cząstek stałych z dna zbiornika.
Umożliwia to wytworzenie się odpowiedniej grupy mikroorganizmów niezbędnych do prowadzenia procesu oczyszczania w warunkach tlenowych.
Siły grawitacji powodują opadanie cząstek stałych na dno, skąd ponownie zostają zasysane ku górze za pomocą inżektora itd. W chwili napływu nowych ścieków do komory napowietrzania następuje przemieszczenie masy cieczy z ww. osadnika wtórnego w kierunku odpływu. Oczyszczone ścieki odprowadzane są przewodem grawitacyjnym na zewnątrz do odbiornika.
Tworzący się w procesie oczyszczania osad czynny mieszany jest w sposób ciągły ze świeżymi ściekami doprowadzanymi do komory napowietrzania. Czas zatrzymania ścieków w reaktorze NEBRASKA wynosi 24 godz.
Procesowi oczyszczania ścieków towarzyszy tlenowa stabilizacja osadu pozostającego w reaktorze NEBRASKA. Porcjowe usuwanie osadu nadmiernego odbywa się w sposób okresowy. Jest on przetłaczany do pierwszej komory osadnika wstępnego, t.j. do rurociągu doprowadzającego ścieki surowe. Niedociążenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń wynikające z dobowej nierównomierności przepływu przy wyżej opisanym procesie nie wpływają negatywnie na końcowy efekt oczyszczania.
Usuwanie nadmiaru osadu odbywa się automatycznie przy użyciu pompy MAMUT, czas pracy pompy uzależniony jest od stężenie zawiesin w komorze napowietrzania i wynika z prostych testów opisanych w Instrukcji montażu i eksploatacji.
 
3.3 DANE TECHNICZNE
 
Oczyszczalnia NEBRASKA produkowana jest w trzech modelach : M-2, M-4 oraz M-7.
 
3.3.1 MODEL M-2
 
- dopuszczalny przepływ 0,8- 2,0 m3/ dobę
- moc zainstalowana 190 W
- pojemność robocza 1,94 m3
- ciężar całkowity urządzenia 160 kg
- powierzchnia zabudowy 4 m2
- głębokość wykopu do posadowienia 2,5 m
- dopuszczalny ładunek BZT5 0,6 kg/dobę
 
3.3.2 MODEL M-4
 
- dopuszczalny przepływ 2,0 - 3,6 m3/dobę
- moc zainstalowana 190 W
- pojemność robocza 3,65 m3
- ciężar całkowity urządzenia 240 kg
- powierzchnia zabudowy 4,5 m2
- głębokość wykopu do posadowienia 3 m
- dopuszczalny ładunek BZT5 1,08 kg/dobę
 
3.3.3 MODEL M-7
 
- dopuszczalny przepływ 3,6 - 6,5 m3/dobę
- moc zainstalowana 370 W
- pojemność robocza 7,40 m3
- ciężar całkowity urządzenia 650 kg
- powierzchnia zabudowy 9 m2
- głębokość wykopu do posadowienia 3,3 m
- dopuszczalny ładunek BZT5 1,92 kg/dobę
 
3.3.4 OSADNIK WSTĘPNY
 
Reaktor biologiczny NEBRASKA winien być poprzedzony osadnikiem wstępnym.
Osadnik wstępny, czyli zbiornik wyrównawczo-uśredniający zapewnia:
 
- sedymentację zanieczyszczeń łatwoopadających, powodując znaczne obniżenie zawiesiny ogólnej, BZT5 oraz azotu ogólnego
- flotację grawitacyjną zanieczyszczeń o gęstości mniejszej od wody (tłuszcze, oleje)
- stabilizację beztlenową (fermentację) osadów wstępnych oraz recyrkulowanych osadów wtórnych po procesie biologicznego oczyszczania
- retencjonowanie ścieków doprowadzonych w sposób nierównomierny i uśrednianie ich składu.
 
Objętość osadnika wstępnego dla modelu : M-2 - 2,5 m3, M-4 - 2,5m3 , M-7 - 5 m3.
 
 
 
4.  ZASADY TRANSPORTU

Wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powinny one być ładowane obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się podczas transportu. Należy zwracać uwagę aby wyroby nie stykały się z ostrymi przedmiotami i nie zostały w wyniku tego uszkodzone mechanicznie.
Podczas prac przeładunkowych wyrobów należy zachowywać szczególną ostrożność.
 
 
 
5.  WARUNKI MONTAŻU I EKSPLOATACJI

5.1 LOKALIZACJA
 
Odległość zbiorników od obiektów budowlanych oraz granic działki winna być zachowana zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 10 z 1995r. poz. 46 § 37 ).
Ponadto winna być zapewniona droga dojazdowa do oczyszczalni dla wozu asenizacyjnego w celu okresowego usuwania osadu.
Lokalizacja winna być zaopiniowana przez Wydział Ochrony Środowiska i zatwierdzona decyzją władz terenowych właściwych dla uzyskania Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.
 
5.2 WARUNKI MONTAŻU
 
Urządzenia winny być instalowane pod powierzchnią terenu na głębokościach wynikających z minimalnego zagłębienia kanalizacji uwarunkowanego głębokością przemarzania gruntu zgodnie z PN-84/B-10735.
W przypadku posadowienia urządzeń na mniejszych głębokościach, należy je ocieplić od góry warstwą izolacyjną z żużla, styropianu lub innym sposobem, dającym podobne parametry izolacji cieplnej.
Wielkość maksymalnego zagłębienia uzależniona od wytrzymałości konstrukcji została podana na rysunkach szczegółowych.
Posadowienie zbiornika nie wymaga w przeciętnych warunkach gruntowych fundamentów, a prace budowlane polegają na wykonaniu odpowiedniego wykopu, ułożenia warstwy podsypki na jego dnie, wypoziomowaniu zbiornika, wykonaniu obsypki z piasku i zasypania gruntem do pełnej wysokości.
W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej (ok. 0,5 m pod terenem) zbiornik winien być posadowiony na płycie betonowej i zakotwiony do niej.
Po zabudowaniu reaktora należy wykonać próbę szczelności. Zbiornik jest szczelny, jeżeli pomiar wykonany po 48 godzinach nie wykazuje ubytku wody poza objętością obliczoną na parowanie.
 
5.3 WYTYCZNE MONTAŻU
 
Celem zainstalowania oczyszczalni NEBRASKA należy:
 
- wykonać wykop,
- w dnie wykopu ułożyć warstwę podsypki o grubości ~ 20 cm ze żwiru, piasku lub drobnego tłucznia i dobrze zagęścić,
- sprawdzić zgodność rzędnej posadowienia z projektem,
- wykonać obsypkę piaskową i zasyp gruntem bez kamieni,
- dokonać podłączenia sprężarki.
 
W przypadku instalowania oczyszczalni w gruncie o wysokim poziomie wody gruntowej, po osuszeniu wykopu i osadzeniu zbiornika ( na przygotowanym podłożu ) zalecane jest wypełnienie go wodą w ilości ok. 50 % pojemności. W trakcie napełnienia można zbiornik sukcesywnie obsypywać.
UWAGA : W KAŻDYCH WARUNKACH GRUNTOWO - WODNYCH PRAWIDŁOWA PRACA OCZYSZCZALNI UWARUNKOWANA JEST WŁAŚCIWYM USTAWIENIEM ZBIORNIKA NA UTWARDZONYM PODŁOŻU DOKŁADNIE W POZYCJI PIONOWEJ.
 
5.4 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
 
W skład wyposażenia podstawowego oczyszczalni ścieków NEBRASKA wchodzi (oprócz reaktora) szafa sterownicza, w której znajduje się zainstalowana sprężarka wraz z urządzeniami do sterowania usuwaniem osadu nadmiernego. Zainstalowane sprężarki są zasilane prądem jednofazowym 220 V.
Moc zainstalowana sprężarki dla poszczególnych modeli oczyszczalni NEBRASKA została podana w Tabeli 3.
 
5.5 EKSPLOATACJA
 
System NEBRASKA został zaprojektowany i wykonany w taki sposób aby jego eksploatacja nie stanowiła uciążliwości dla przyszłego użytkownika.
Podstawową czynnością eksploatacyjną jest okresowe sprawdzanie stężenia osadu czynnego w komorze napowietrzania reaktora biologicznego w sposób podany w Instrukcji montażu i eksploatacji. Usuwanie nadmiaru osadu odbywa się automatycznie przy użyciu pompy MAMUT, czas pracy pompy uzależniony jest właśnie od stężenie osadu czynnego w komorze napowietrzania.
Prawidłowość pracy oczyszczalni ścieków typoszeregu NEBRASKA należy sprawdzać regularnie zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji dostarczoną przez firmę "SUMAX" Sp. z o.o. wraz z każdą oczyszczalnią.
Obsługa okresowa oczyszczalni polega na dokonywaniu przeglądu komory napowietrzania, sprawdzaniu czy ścieki posiadają odpowiedni kolor zgodny ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji montażu i eksploatacji oraz upewnienia się czy kompresor działa bez zakłóceń.
Urządzenie nie posiada żadnych ruchomych elementów lub części elektrycznych wewnątrz zbiornika, co minimalizuje możliwość wystąpienia awarii.
Osad z osadnika wstępnego winien być usuwany około 2-3 razy w ciągu roku, przy użyciu wozu asenizacyjnego.
 
 
 
6.  GWARANCJE
 
System oczyszczania NEBRASKA objęty jest 2 letnim okresem gwarancyjnym w którym zapewniona jest wymiana lub naprawa części systemu zawierających wady pochodzące od producenta.
Obowiązują ogólne warunki gwarancji i dostawy firmy SUMAX Sp. z o.o.
 
 
 
7.  CHARAKTERYSTYKI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NEBRASKA
 
7.1  CHARAKTERYSTYKA TYPOSZEREGU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NEBRASKA

MODEL OCZY-
SZCZALNI
RIMPRZEPŁYW OBLI-
CZENIOWY
ŁADUNEK BZT5 ŁADUNEK ZAWIESINY OGÓLNEJ OBJĘTOŚĆ
KOMORY
OSADU
CZYNNEGO
OBJĘTOŚĆ
OSADNIKA
WTÓRNEGO
POWIERZ-
CHNIA
OSADNIKA
WTÓRNEGO
ENERGO
-CHŁON-
NOŚĆ
   Q śr [m3/d] Ł[kg/d] Łzaw[kg/d]Voc[m3] Vow [m3] Fow [m2][kWh/m3 
ścieków]
12 34 5 67 810
M-24 - 10 0,8 - 2,0 0,24 - 0,600,26 - 0,65 0,631,311,25 5,70 - 2,28
M-410 - 18 2,0 - 3,60,60 - 1,08 0,65 - 1,171,70 1,951,342,28 - 1,27
M-718 - 323,6 - 6,51,08 - 1,921,17 - 2,083,80 3,602,802,47 - 1,37
przyjęto:
zużycie wody 0,200 [m3/RIM] BZT5 - 0,060 [kg/RIM/d]
ChZT - 0,1125 [kg/RIM/d]
Zawiesina ogólna - 0,065 [kg/RIM/d]
Azot amonowy - 0,006 - 0,008 [kg/RIM/d]
Azot ogólny - 0,009 - 0,0128 [kg/RIM/d]
Fosfor ogólny - 0,0015 - 0,003 [kg/RIM/d]


7.2  EFEKTY PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NEBRASKA

RODZAJ ZANIECZYSZCZEŃ PRZYJĘTE JEDNOSTKOWE STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH SUROWYCH NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE STĘŻENIA W ŚCIEKACH OCZYSZCZONYCH* WYMAGANY % REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ ŚREDNI STOPIEŃ REDUKCJI WG. ZAŁĄCZONYCH ANALIZ Z EKSPLOATOWANYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NEBRASKA W POLSCE
  [g/RIMd][g/m3] [g/m3] [%][%]
12 34 56
BZT560 30030 90ł 96
CHZT 112,5562,5 15073,2 ł 90
Zawiesina ogólna 65325 5094,6 ł94
Azot amonowy 735  682,9 ł 85
Azot ogólny11 5530 45ł 50
Fosfor ogólny2,25 11,25 5 55ł 50

* Najwyższe dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód i do ziemi - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemiProduced by SUMAX 1997-2019