Strona g??wna  

   O firmie
   Produkty
   Oferta
   Referencje
   Kontakt

 

OCZYSZCZALNIA ECOLO - CHIEF

1.  PRZEZNACZENIA I ZAKRES STOSOWANIA
2.  ZASADA DZIAŁANIA
3.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGICZNA
4.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
5.  UZYSKIWANE EFEKTY OCZYSZCZANIA
6.  ENERGOCHŁONNOŚĆ OCZYSZCZALNI
7.  EKSPLOATACJA OCZYSZCZALNI
8.  GWARANCJE


 
1.PRZEZNACZENIA I ZAKRES STOSOWANIA

Oczyszczalnia ścieków typu ECOLO - CHIEF stanowi system zaprojektowany i produkowany przez firmę CHIEF INDUSTRIES, INC Nebraska, USA.

System został zmodernizowany przez naszą Firmę w zakresie usuwania związków biogennych oraz pracy osadnika wtórnego.

Oczyszczalnia przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowo -gospodarczych z małych i średnich jednostek osadniczych oraz obiektów użyteczności publicznej takich jak: szkoły, hotele, obiekty sportowo-rekreacyjne, szpitale itp. Mogą one być z powodzeniem wykorzystane do oczyszczania ścieków pochodzących z przemysłu spożywczego bądź pokrewnych, których skład jakościowy ścieków odpowiada charakterystyce ścieków bytowo - gospodarczych.

Proponowany typoszereg umożliwia dobór urządzeń oczyszczalni w zakresie od 28 - 1290 m3/dobę.

Przy przepustowościach powyżej 1290 m3/dobę oferty przygotowywane są w oparciu o indywidualne zapytania ofertowe.

Istnieje również praktyczna możliwość zwiększenia wydajności jednostki podstawowej poprzez łączenie poszczególnych modułów. Ma to szczególne znaczenie przy rozbudowie jednostek osadniczych i stopniowym wzroście ilości odprowadzonych ścieków.

System ten doskonale spełnia swoją funkcję również w takich obiektach gdzie sezonowy zrzut ścieków, np. w miesiącach letnich znacznie przekracza średnią z pozostałych miesięcy.

Zastosowanie systemu docelowego z okresowym "bypasowaniem" części układu powoduje, iż cały system pracuje w warunkach pełnego obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń również w okresie zmniejszonego dopływu ścieków.

 
2. ZASADA DZIAŁANIA

Przy systemie ECOLO - CHIEF ścieki wprowadzane są do obiektów oczyszczalni bezpośrednio z sieci kanalizacyjnej w sposób grawitacyjny.

Zaleca się jedynie zainstalowanie kraty schodkowej gęstej o prześwicie 10 [mm] w celu wyeliminowania dużych zanieczyszczeń.

W przypadku posadowienia oczyszczalni w wersji wyniesionej niezbędnym jest pompowanie ścieków i wówczas należy zastosować kratę gęstą (prześwit poniżej 20mm) w celu ochrony agregatów pompowych.

Wprowadzone do osadnika ścieki podlegają procesowi sedymentacji wstępnej, a zgromadzone w nim osady częściowej fermentacji.

Powstały na powierzchni kożuch ma za zadanie utrudniać odpływ gazów zaszczepiających niejako świeżo trafiające do osadnika osady wstępne i wtórne.

Podczyszczone ścieki przepływają z osadnika wstępnego do komory anoksycznej, gdzie następuje wymieszanie ścieków surowych z osadem czynnym recyrkulowanym z ostatniej komory napowietrzania. Usytuowanie tego zbiornika w ciągu technologicznym oczyszczalni oraz mieszanie ścieków ma na celu zwiększenie skuteczności usuwania azotu ze ścieków w procesie denitryfikacji.

Następnie ścieki przepływają do połączonych szeregowo komór napowietrzania i są poddawane zasadniczemu biologicznemu oczyszczaniu metodą osadu czynnego niskoobciążonego.

Wszystkie komory osadu czynnego są napowietrzane poprzez zastosowanie dmuchaw z których powietrze układem transportu trafia przez dyfuzory do zbiorników.

Oczyszczone biologicznie ścieki trafiają do osadnika wtórnego, w którym następuje klarowanie ścieków.

Osady z osadnika wtórnego są recyrkulowane do pierwszej komory napowietrzania a ich nadmiar odprowadzany jest do wydzielonej komory stabilizacji tlenowej osadu .

Osady wtórne w zetknięciu ze świeżymi ściekami zawierającymi duży ładunek rozpuszczonych zanieczyszczeń wchodzą w proces biokoagulacji powodując dodatkowe zwiększenie efektów oczyszczania.

W celu zwiększenia efektywności usuwania związków fosforu w układzie tym można zastosować metodę PHOSTRIP wg. systemu tzw. małej dawki do osadnika wstępnego lub oczyszczanie chemiczne końcowe z użyciem soli żelazowych.
 
3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGICZNA

Oczyszczalnie typu ECOLO - CHIEF pracują w oparciu o technologię niskoobciążonego osadu czynnego wraz z tlenową stabilizacją osadu nadmiernego.

Układ technologiczny typoszeregu składa się z:

- 1 szt. osadnika wstępnego pełniącego funkcję komory fermentacyjnej osadów wstępnych i części (2-4%) nadmiernych usuwanych z układu tlenowego oczyszczania

- Czas zatrzymania ścieków w osadniku wstępnym dla nominalnego przepływu waha się w granicach 1,50 - 5,50 h, natomiast obciążenie hydrauliczne w granicach 0,42 - 0,85 m3/m2h w zależności od wielkości modułu

- Zastosowane parametry pozwalają na uzyskanie warunków względnie beztlenowych dla nagromadzonych osadów

- 1 szt. komory anoksycznej, w której następuje wymieszanie ścieków surowych z osadem czynnym podawanym pompą recyrkulacyjną ze zbiornika napowietrzanego w stosunku 1:1. Wymieszanie ścieków następuje automatycznie, poprzez prawidłowo rozwiązaną hydraulikę komory

- 3-7 szt. (w zależności od przepustowości oczyszczalni) komór osadu czynnego o łącznym czasie napowietrzania ścieków w granicach 12,8-15,5 godziny przy obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń na poziomie 0,43-0,53 kg BZT5/m3d

- 1 szt. osadnika wtórnego o czasie zatrzymania wahającym się w granicach 2,5 - 3,2 godz. i obciążeniu hydraulicznym wynoszącym 0,60-1,20 m3/m2/h

- 1 szt. komory tlenowej stabilizacji osadu, do której kierowany jest osad nadmierny z komór napowietrzania . Po tlenowej stabilizacji, osad z tej komory jest usuwany cyklicznie podawany w układzie pompowym na urządzenia odwadniające, bądź przetłaczany lub odwożony na poletka.

Łączny czas zatrzymania ścieków w układzie technologicznym oczyszczalni wynosi około 22-24 godz.
 
4.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Elementy konstrukcyjne są mocowane na płycie fundamentowej, wykonanej z żelbetu, której wymiary minimalne pokazano na załączonych rysunkach.

Rzeczywista wielkość płyty określana jest każdorazowo i indywidualnie w zależności od warunków gruntowych.

Urządzenia do napowietrzania (dmuchawy) oraz elementy wyposażenia dodatkowego zlokalizowane są oddzielnie, najczęściej w małym budynku technologicznym ( 12 x 6 m ). Każda oczyszczalnia jest wyposażona w ultradźwiękowy miernik przepływu ścieków.

W skład wyposażenia dodatkowego oczyszczalni wchodzą:

- urządzenie do dezynfekcji ścieków (chlorator tabletkowy, ozonowanie lub dezynfekcja ultrafioletem)

- agregat prądotwórczy - jako dodatkowe źródło zasilania

- urządzenie do odwadniania osadów Draimad lub inne wybrane przez projektanta lub inwestora

Osadnik wstępny, komora anoksyczna, komora tlenowej stabilizacji osadu, komory napowietrzania oraz osadnik wtórny wykonane są w postaci zbiorników cylindrycznych z tworzywa sztucznego na osnowie stalowej i przystosowane do montażu bezpośredniego w miejscu przyszłej eksploatacji. Połączenia pomiędzy zbiornikami dla przepływu ścieków i recyrkulacji osadu są realizowane przy zastosowaniu rurociągów o średnicy 75, 100 i 200 mm wykonanych z PCV lub ze stali.

Rurociągi technologiczne między zbiornikami, ze względów estetycznych i termicznych są zabudowane w kanale stalowym.

Oczyszczalnia ścieków posiada indywidualny system regulacji doprowadzenia powietrza do poszczególnych zbiorników oczyszczalni.

Obiekty oczyszczalni mogą być wykonane w wersji zagłębionej lub wyniesionej. Izolacja antykorozyjna zbiorników wykonana jest w postaci dwuwarstwowej powłoki epoksydowo-poliamidowej, chroniącej wewnętrzne i zewnętrzne części konstrukcji. Każda oczyszczalnia wyposażona jest przez producenta w ochronę katodową w postaci anod magnezowych montowanych pionowo w odległości 0.9 - 1.00 m od ścian zbiorników.
 
5.UZYSKIWANE EFEKTY OCZYSZCZANIA

Efektywność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków znacznie przekracza 95%.

Dla ścieków bytowo - gospodarczych lub przemysłowych o charakterze ścieków bytowych przy stężeniach wskaźników:
- BZT 5 do 400 mg 02/dm3
- ChZT do 750 mg 02/dm3
- zawiesiny ogólnej do 435 mg/dm3
- fosforu ogólnego do 15 mg P/dm3
- azotu ogólnego do 60 mg N/dm3

Wskaźniki powyższych zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych kształtują się następująco:

- BZT 5 poniżej 30 mg 02/dm3
- ChZT poniżej 150 mg 02/dm3
- zawiesiny ogólnej poniżej 50 mg/dm3
- fosforu ogólnego poniżej 5,0 mg P/dm3
- azotu ogólnego poniżej 30 mg N/dm3

i spełniają warunki określone w załączniku Nr 2 Rozporządzenia MOŚ,ZNiL z dnia 5.11.1991r.

Przy zastosowaniu metod defosfatacji ścieków( PIX ), ilość fosforu na odpływie jest niższa od 1,5 mg P/dm3, a wskaźnik BZT5 kształtuje się poniżej 15 mg 02/dm3.
 
6. ENERGOCHŁONNOŚĆ OCZYSZCZALNI

W odniesieniu do usuwanego ładunku BZT5 energochłonność waha się w granicach 5,72 kWh/kg BZT5 do 0,95kWh/kg BZT5.

Wartości niższe podane wyżej dotyczą systemów o wydajności większej niż 250 m3/dobę, natomiast wartości wyższe dotyczą wydajności poniżej 52m3/dobę.

Wartości te są znacznie niższe od wskaźników energochłonności krajowych oczyszczalni o przepustowości 20 - 1000 m3/dobę wahających się w granicach od 2,47 do 24,8 kWh/kg BZT5.

Zużycie energii na jednostkę oczyszczonych ścieków dla przedmiotowego typoszeregu oczyszczalni waha się w granicach od 0,49 kWh/m3 ścieków oczyszczonych do 3,83 kWh/m3 dla przepustowości poniżej 52 m3/dobę.
 
7. EKSPLOATACJA OCZYSZCZALNI

Praca oczyszczalni jest w pełni zautomatyzowana, a jej obsługa polega przede wszystkim na rzetelnym nadzorze i konserwacji części składowych systemu zgodnie z instrukcjami obsługi dostarczonymi wraz z urządzeniami.

Koszty eksploatacji wynikają przede wszystkim z energii zużytej, kosztów zatrudnienia pracowników obsługujących oraz kosztów reagentów niezbędnych w procesie oczyszczania.

Niskie zużycie energii elektrycznej oraz pełna automatyka oczyszczalni decydują o niskich kosztach późniejszej eksploatacji.
 
8.GWARANCJE

Oczyszczalnia typu ECOLO - CHIEF objęta jest:

- 3 - letnią gwarancją w odniesieniu do pozostałych elementów wyposażenia i robót budowlano-montażowych

Produced by SUMAX 1997-2019